Site Loader 

Organització del cicle per alumnat que comença el 1r curs en 2021-2022

ITINERARI DEL CICLE FORMATIU – NOUS CURRÍCULUMS

Codi Mòduls professionals Hores totals 1r

Hores setmanals

2n

Hores setmanals

001 Comunicació i atenció al client 132 4  
002 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 3  
003 Procés integral de l’activitat comercial 198 6  
004 Recursos humans i responsabilitat corporativa 66 2  
005 Ofimàtica i procés de la informació 132 4  
006 Anglès 132 4  
007 Gestió de recursos humans 66   2,5
008 Gestió financera 132   5
009 Comptabilitat i Fiscalitat 99   3,5
010 Gestió logística i comercial 99 3  
011 Simulació empresarial 99   3,5
013 Projecte d’administració i finances 264   10
012 Formació i orientació laboral. 99 2  
TUT Tutoria 33 1 1
014 Formació en centres de treball 416    
  Total hores 2.000 29 25,5

MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU

De 8.30 a 15.00: de dilluns a dijous

De 8.30 a 14.00: divendres

 

PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES

MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA HORES INICI FINAL
       
MP 001 COMUNICACIÓ  I ATENCIÓ AL CLIENT
UF 1 Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa 55    
UF 2 Atenció al client 44    
UF 3 Gestió documental, arxiu i registre 33    
  132    
MP 002 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial 33    
UF 2 Contractació empresarial 33    
UF3 Tramitació davant de les Administracions Públiques 33    
  99    
MP 003 Procés integral de l’activitat comercial
UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 33    
UF 2 Fiscalitat empresarial 33    
UF 3 Gestió adm. operacions de compravenda i de tresoreria 66    
UF4 Registre comptable i comptes anuals 66    
  198    
MP 004 Recursos humans i responsabilitat corporativa
UF 1 Processos administratius de recursos humans 33    
UF 2 Reclutament i desenvolupament professional 33    
  66    
MP 005 Ofimàtica i procés de la informació
UF 1 Tecnologia i comun. digitals, i processament de dades 33    
UF 2 Tract. avançat, arxiu i presentació de la informació escrita 33    
UF 3 UF 3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions 66    
  132    
MP 006 Anglès
UF 1 Anglès tècnic 132    
  132    
MP 010 GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL  
UF 1 Planificació de l’aprovisionament 33    
UF 2 Selecció control de proveïdors 33    
UF 3 Operativa i control de la cadena logística 33    
  99    
MP 012 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
UF 1 Incorporació al treball 33    
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33    
  66    
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL      

Other Features