Site Loader

 
Resum del cicle


 

Organització del cicle

1r CFGS Animació sociocultural i turística

Itinerari del cicle formatiu (Pla d’estudis nou)

Codi Mòduls professionals Hores totals 1r

Hores setmanals

2n

Hores setmanals

001 Context de l’animació sociocultural 132 4,5  
002 Metodologia de la intervenció social 99 3,5  
003 Animació turística 99 3,5  
004 Activitats d’oci i temps lliure 165 6  
005 Dinamització grupal 132   5
006 Animació i gestió cultural 132 4,5  
007 Desenvolupament comunitari 132   5
008 Informació juvenil 66   2,5
009 Intervenció socioeducativa amb joves 66   2,5
010 Primers auxilis 66   2,5
011 Anglès 99 3,5  
012 Formació i orientació laboral 66 2,5  
013 Empresa i iniciativa emprenedora 66   2,5
014 Projecte d’animació sociocultural i turística 264   9
TUT Tutoria   1 1
FCT Formació en centres de treball 416
  Total hores 2.000 29 30

 

MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU

De 8.30 a 15.00: de dilluns a dijous

De 8.30 a 14:00: divendres

 

PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES

MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA HORES INICI FINAL
MP 001. Context de l’animació sociocultural
UF1Caracterització de l’animació sociocultural 33    
UF2 Col·lectius de la intervenció 66    
UF3 Caracterització de les persones ateses 33    
  132    
MP 002. Metodologia de la intervenció social
UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat 22    
UF2 Disseny de projectes d’intervenció social 55    
UF3 Difusió de projectes d’intervenció social 22    
  99    
MP 003. Animació turística      
 UF1. Organització del departament d’animació turística 33    
 UF2. Projectes d’animació turística 30    
 UF3. Vetllades i espectacles en l’àmbit animació turística 36    
  99    
MP 004. Activitats d’oci i temps lliure
 UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure 44    
UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure 44+33    
UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural 44    
  165    
MP 006. Animació i gestió cultural
UF1 Animació cultural 44    
UF2 Gestió cultural 22    
UF3 Fons de productes culturals 66    
  132    
MP 012 FOL
UF1 Incorporació al treball 33    
UF2 Prevenció de riscos laborals 33    
  66    
MP 011 Anglès tècnic
UF1 Anglès tècnic 99    
           99    
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL      

 

Other Features